2015-06-12

Informacje o poradni

Dla kogo jesteśmy?

 • Dla uczniów powiatu starogardzkiego, by pomagać w rozwoju ich zdolności i zainteresowań, w przezwyciężaniu trudności w nauce, by wspierać ich rozwiązywaniu problemów, konfliktów, pokonywaniu stresu, by ukierunkowywać wybór kariery zawodowej.
 • Dla uczniów chorych i niepełnosprawnych, by wskazywać najskuteczniejsze dla nich formy kształcenia i indywidualnego rozwoju.
 • Dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych, by wspierać ich rozwój, w tym rozwój mowy.
 • Dla rodziców i nauczycieli, by kształtować ich umiejętności porozumiewania się z dzieckiem, wskazywać potencjalne możliwości oraz mocne strony dziecka.

Jakimi problemami się zajmujemy?

 • Wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej.
 • Dojrzałością szkolną dziecka siedmioletniego w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.
 • Ogólnymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Wybitnymi zdolnościami uczniów poprzez opiniowanie indywidualnego toku i programu nauki.
 • Poradnictwem zawodowym dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, różnego rodzaju niepełnosprawnościami, funkcjonowaniem ucznia chorego oraz wskazywaniem optymalnych form kształcenia.
 • Funkcjonowaniem dziecka w rodzinie i szkole, zakłóceniami w emocjonalnym oraz społecznym rozwoju.
 • Zaburzeniami w rozwoju mowy.

Nastolatku, przyjdź do nas gdy:

 • nauka sprawia Ci problem,
 • nie potrafisz poprawnie czytać, pisać, trudno Ci zrozumieć matematykę albo przyswoić treści innych przedmiotów,
 • chciałbyś umieć uczyć się efektywnie,
 • potrzebujesz porady odnośnie wyboru szkoły lub zawodu,
 • nie umiesz poprawnie wymawiać wszystkich głosek albo się jąkasz, masz trudności w kontaktach z dorosłymi lub rówieśnikami,
 • jesteś nieśmiały, a chciałbyś to zmienić,
 • nie potrafisz znaleźć swojego miejsca w grupie, klasie , rodzinie, spotkałeś się ze „złym dotykiem”, przemocą,
 • masz kłopoty ze swoimi uczuciami,
 • palisz papierosy, pijesz alkohol, używasz narkotyków,
 • chcesz pomóc swojej koleżance lub koledze.

Rodzicu zgłoś się do nas jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko:

 • ma trudności w rysowaniu, posługuje się raz prawa raz lewą ręką, ma kłopoty w szkole, trudności w nauce;
 • jest bardzo ruchliwe lub zbyt wolne, ma tiki, ogryza paznokcie, moczy się;
 • sprawia kłopoty wychowawcze, zachowuje się niezrozumiale;
 • ma kłopoty z wyrażaniem uczuć, jest zamknięty w sobie lub wybuchowy;
 • podejrzewasz, że mogło być molestowane seksualnie;
 • ma trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami lub z dorosłymi;
 • nieprawidłowo mówi: w wieku 3-4 lat nie mówi lub mówi bardzo mało, ma problemy z płynnością mówienia, w wieku 5 lat zamienia głoski w trakcie mówienia, w wieku 6 lat nie wymawia „ sz”, „ż”’ „cz”, „dż”, „r”, nie potrafi przegłoskować słów.

Nauczycielu skontaktuj się z nami jeśli Twój uczeń, wychowanek:

 • nie jest w stanie na czas opanować treści programowych,
 • popełnia uporczywa błędy i ma trudności w nauce języków obcych,
 • ma wadę wymowy,
 • ma trudności natury emocjonalnej , nie może znaleźć swojego miejsca w grupie.

Możesz zwrócić się do nas także, gdy:

 • nasz opinia o uczniu jest zbyt skąpa lub niezrozumiała,
 • szukasz nowych pomysłów i rozwiązań w pracy z uczniami,
 • oczekujesz fachowej pomocy w pracy z zespołem klasowym,
 • potrzebujesz wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • chcesz podzielić się swoim i doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz doskonalić swój warsztat pracy.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia zgodnie z rozporządzeniem MENiS po diagnozie:
- psychologicznej,
- pedagogicznej,
- logopedycznej,

oraz

- opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
- orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

Warunki udzielania pomocy:

Rodzic składa wniosek na badanie lub wydanie opinii, orzeczenia oraz dodatkową dokumentację ( opinie wychowawcy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia inną dokumentację

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się